YENİ BİR ATV-SABAH SATILDI İDDİASI DAHA!

Cen­giz İn­şa­at’­ın sa­hi­bi Rizeli Meh­met Cen­giz, Li­mak Hol­ding Baş­ka­nı Ni­hat Öz­de­mir ve Ko­lin İn­şa­atın sa­hi­bi Na­ci Ko­loğ­lu bir sü­re ön­ce med­ya­ya gir­me­ye ka­rar ver­miş­ti.

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın hem­şeh­ri­si olan Cen­giz İn­şa­at’­ın sa­hi­bi Rizeli Meh­met Cen­giz, Li­mak Hol­ding Baş­ka­nı Ni­hat Öz­de­mir ve Ko­lin İn­şa­atın sa­hi­bi Na­ci Ko­loğ­lu bir sü­re ön­ce med­ya­ya gir­me­ye ka­rar ver­miş­ti. TMSF’­nin bün­ye­sin­de­ki Ak­şam Ga­ze­te­si ile SkyTurk 360 ve Ale­m’­e ta­lip ol­duk­la­rı açık­la­yan işa­dam­la­rı, 60 mil­yon do­lar öde­me­ye ha­zır­dı­lar. An­cak üç­lü, son da­ki­ka­da şir­ket­le­rin bor­cu­nun ta­ma­mı­nın bel­li ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le alım­dan vaz­geç­miş­ti. Şim­di ise ku­lis­ler­de yer alan ha­ber­le­re gö­re 3’lü Sa­bah Ga­ze­te­si ve ATV için Ça­lık Hol­din­g’­in pat­ro­nu Ah­met Ça­lı­k’­la el sı­kış­mış. İd­di­ala­ra gö­re; Cen­giz, Li­mak-Ko­lin üç­lü­sü şimdilik gizli tutulan satış rakamının ilk tak­si­dini peşin ödemiş…

Medyaloji.net

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

BENZER HABERLER

YENİ HABERLER

© Copyright 2017 Medyabey. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır. - [email protected]